.
top of page

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק למבוטח זכות לקבלת תשלום כספי מחברת הביטוח במקרה של גילוי של מחלה קשה או אירוע רפואי חמור, בהתאם לאבחנה רפואית ועל פי סכום אשר נקבע והוסכם מראש בפוליסה.

יחד עם זאת, חברת הביטוח יכולה לסרב לבטח אדם בביטוח מחלות קשות ככלל או לגבי מחלה מסוימת בפרט.

        גובה הסכום שאותו תשלם חברת הביטוח למבוטח אינו תלוי בגובה ההוצאות שנגרמו למבוטח עקב המחלה ואינו מתחשב בסכומים להם זכאי

ממקורות אחרים עקב המחלה

        גובה התשלום שתשלם חברת הביטוח כן תלוי בגובה דמי הביטוח שמוכן המבוטח לשלם, ובגובה הפיצוי הכספי שברצונו לקבל אם וכאשר יתרחש

המקרה. ככל שסכום הפיצוי יהיה גבוה יותר, כך דמי הביטוח יהיו גבוהים יותר

        ביטוח מחלות קשות אינו מסופק על ידי קופות החולים ולכן אדם שרוכש ביטוח פרטי מהסוג הזה אינו משלם תשלום כפול ואינו מסתכן בכפל ביטוח.

חשוב לציין כי קופות חולים כן מעניקות שירותים רפואיים או שיפוי כספי בגין שירותי בריאות שנרכשו גם למחלות קשות, בהתאם לסל הבריאות ובהתאם לשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. כלומר, הקופה תכסה את הטיפולים וההוצאות בגין אותה מחלה, אך לא תשלם פיצוי כספי.

 

מה מעניקה הפוליסה?

        פיצוי כספי עבור מחלות או אירועים רפואיים חמורים. סכום הפיצוי נקבע מראש בפוליסה

        המבוטח אינו חייב לרכוש כיסוי עבור כל המחלות הקשות שמציעה חברת הביטוח

שימו לב: אין חפיפה בין כיסוי הניתן באמצעות קופת חולים (תרופות, טיפולים) לבין כיסוי הניתן בפוליסה זו (שמעניקה תשלום כספי בסכום קבוע מראש), ולכן אדם הרוכש פוליסת ביטוח מחלות קשות אינו בסיכון לכפל ביטוחים מיותר.

 

תקופת הביטוח וסכום הביטוח

לרוב, הביטוח אינו תקף למשך כל חיי המבוטח ומרבית הפוליסות מסתיימות בגיל מסוים (65-75) שימו לב, כי קיימות פוליסות שאינן מתבטלות בהגיע המבוטח לגיל מסוים, אך הן מפחיתות את סכום הפיצוי הכספי בכל שנה ושנה בשיעור מסוים, עד לסיום הביטוח

 

תגמולי הביטוח במקרה של כמה מחלות קשות

       קיימות פוליסות, בהן תקופת הביטוח מסתיימת לאחר שאירע מקרה ביטוח והמבוטח מיצה את כל הפיצוי לפי תנאי הפוליסה

       בפוליסות המאפשרות קבלת פיצוי נוסף במקרה חזרת המחלה או הופעה של מחלה אחרת המכוסה בפוליסה, לאחר שהביטוח כבר נוצל פעם אחת,

גובה הפיצוי הכספי יורד באופן משמעותי, ולעתים אף הפרמיה פוחתת בהתאם

       בפוליסות בהן המחלות מסווגות לקבוצות, אם התגלתה אצל המבוטח מחלה הנכללת בקבוצה מסוימת והוא קיבל פיצוי, הוא יוכל להמשיך את הביטוח באופן מוגבל וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה, עבור מחלות מקבוצות אחרות

       ברוב הפוליסות, גובה הפיצוי שיינתן עבור מקרה ביטוח נוסף של מחלה קשה מקבוצה אחרת, יהיה נמוך יותר מהפיצוי שניתן עבור המקרה הראשון

       קיימים מקרים בהם חברת הביטוח עשויה לשלם תגמולי ביטוח מופחתים, או לא לשלם אותם כלל

 

תקופת אכשרה

        לרוב, בפוליסת מחלות קשות, המבוטח יהיה זכאי לקבל את הפיצוי עבור מחלה קשה שאובחנה רק לאחר שחלפו 90 ימים מהיום שרכש את 

הביטוח.

        משום שמקרה הביטוח הוא מועד גילוי המחלה ולא מועד פרוץ המחלה, מבוטח יקבל את כספי הפיצוי כל עוד המחלה אובחנה לאחר תום תקופת האכשרה, גם אם המחלה פרצה מוקדם יותר

        בפוליסות בהן ניתן פיצוי למקרה ביטוח נוסף, קיימת תקופת אכשרה נוספת, בדרך כלל בת 12 חודשים, הנמנית החל מהזמן שבו התרחש מקרה הביטוח הראשון

 

חריגים ותנאים מיוחדים

        המבוטח יקבל את כספי הביטוח לא באופן מיידי עם גילוי המחלה, אלא לאחר חלוף תקופת המגבלה

        אם המבוטח נפטר בתוך 14 עד 30 ימים מהמועד שבו התגלתה מחלה קשה, לא יינתן פיצוי על פי הפוליסה, או שהפיצוי יהיה חלקי

 

דוגמה:
אדם רכש פוליסת ביטוח מחלות קשות, בה נאמר כי תקופת המגבלה היא 20 ימים.
ביום 01.01.2019 אובחנה אצלו מחלה קשה, בהתאם לתנאי הפוליסה.
במקרה זה, חברת הביטוח לא תשלם את הפיצוי למבוטח עם גילוי המחלה אלא תמתין עד ליום 20.01.2019. במקרה שהמבוטח נותר בחיים עד ליום זה, תשלם חברת הביטוח את הפיצוי.
אם המבוטח נפטר ביום 22.01.2019, וחברת הביטוח טרם העבירה לו את הפיצוי, עליה להעביר את הפיצוי למוטבים הרשומים בפוליסה, ואם אין כאלה, הפיצוי יועבר ליורשים של המבוטח.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על ביטוח מחלות קשות ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page