.
top of page

ביטוח סיעודי פרטי

פוליסת ביטוח סיעודי פרטית היא חוזה אישי בין המבוטח וחברת הביטוח.

הביטוח הסיעודי בחברת ביטוח מבוסס על פיצוי כספי חודשי, ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא השפעה או קיזוז עקב קבלת סיוע מגורם אחר. היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נקבעים על ידי המבוטח, במועד ההצטרפות לביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה.

 

מה נחשב מקרה סיעודי?

מקרה סיעודי הוא אחד מהשניים הבאים:

       מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו לפחות 50% מהפעולה, מתוך 6 הפעולות הבאות: אי יכולת לקום, להתלבש, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים

       מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה.

 

 

מונחים חשובים בביטוח סיעודי – או במילים אחרות, מה מבדיל בין פוליסות הביטוח?

        תקופת הביטוח - זמן ההתחייבות של חברת הביטוח להמשך הפוליסה באותם תנאים

        תקופת המתנה - מהיום שבו הוכר המבוטח כאדם סיעודי ועד הרגע בו זכאי לתגמול

        תקופת הפיצוי - משך התקופה בה מתחייבת חברת הביטוח לשלם במקרה ביטוח

        ערך הסילוק - סכום ביטוח הנצבר כתלות במשך תקופת התשלום בפועל של הפוליסה

        היקף הפיצוי - הפיצוי המינימלי נקבע בהוראות המפקח על הביטוח

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על ביטוח סיעודי פרטי ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page