.
top of page

ביטוח תאונות אישיות

מה זה?

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שאדם יכול לרכוש באופן פרטי מחברת ביטוח, והוא מעניק פיצוי במקרים של מוות, נכות תמידית, או נזקים פיזיים נוספים שנגרמו עקב תאונה, למשל מקרים של כוויות, שברים, אשפוז ועוד.

פיצוי במקרה של מוות

        במקרה שהמבוטח נפטר, חברת הביטוח מעבירה פיצוי חד-פעמי, בגובה סכום הביטוח שרכש המבוטח, אל המוטבים שאותם קבע המבוטח בעת רכישת הפוליסה. אם המבוטח לא קבע מוטבים, הפיצוי ישולם ליורשיו החוקיים (היורשים שנכללו בצוואה של המנוח, או היורשים על פי דין אם הוא לא השאיר צוואה)

        במקרה של סתירה ביו רשימת המוטבים הכלולה בפוליסה לבין הוראה בצוואה הקובעת כי כספי הביטוח יועברו לאנשים אחרים, המוטבים הרשומים בפוליסה גוברים על היורשים החוקיים.
לדוגמא: אדם רשם כמוטבים את שני בניו. בצוואה הוא רשם את אשתו כיורשת יחידה, וציין כי הוא מבקש הכספים המגיעים ע"פ

הפוליסה יינתנו לה בלבד. במקרה של פטירה, כספי הפוליסה יועברו רק לבנים הרשומים בפוליסה, למרות האמור בצוואה.

        יש פוליסות פיצוי שתקפות רק אם המבוטח נפטר בתקופה שבין 10-12 חודשים ממועד התאונה. לאחר תקופה זו, המוטבים לא יהיו זכאי

לפיצוי.

פיצוי במקרה של נכות

        במקרה של נכות תמידית המבוטח יקבל פיצוי לפי שיעור הנכות שנקבע לו, כפי שהוגדר בתנאי הפוליסה.

        יש פוליסות לפיהן הפיצוי מותנה בכך שהנכות נקבע בתוך 12 חודשים ממועד התאונה. 

        חברת הביטוח היא הקובעת את שיעורי הנכות ושיעורי הפיצוי, ואינה מחויבת לקביעות של גורמים אחרים אלא אם נאמר אחרת בפוליסה.

        הפיצוי ניתן על-פי תנאי הפוליסה ואינו תלוי בפיצוי שנותן המוסד לביטוח לאומי, כך שלעיתים קיימים הבדלים בין גובה הפיצוי הניתן

 על-ידי כל אחד מהגורמים.

אובדן תפקוד או אובדן כושר עבודה זמני

קיימות פוליסות המעניקות גמלת פיצוי יומית, בתנאי שהפגיעה בתפקוד או בכושר העבודה עולה על 25%, ולאחר תקופת המתנה הקבועה בפוליסה.

התקופה המרבית לתשלום היא בין 3-2 שנים עבור מבוטחים שגילם בעת התאונה הוא מתחת לגיל 65, וכשנה עבור מבוטחים שגילם מעל 65

 

פיצוי חד פעמי עבור מצב סיעודי שנגרם כתוצאה מתאונה

במקרה שבו המבוטח הפך חולה סיעודי עקב התאונה, הוא יקבל פיצוי חד-פעמי ולא קצבה חודשית.
לעתים יינתן הפיצוי לאחר תקופת המתנה ארוכה יחסית.
סכום הפיצוי הוא נמוך יחסית, אולם קיימות פוליסות ייעודיות המעניקות כיסוי רחב יותר למצב סיעודי.
ההגדרה האם אדם הופך לסיעודי תלויה בהגדרות חברת הביטוח בלבד ואינה תלויה בהגדרות גורמים אחרים, כגון ביטוח לאומי.

פיצוי יומי עבור ימי אשפוז בבית חולים

מבוטח שזקוק לאשפוז בעקבות התאונה יקבל פיצוי מחברת הביטוח עבור ימי האשפוז בהתאם לתנאי הפוליסה, וללא קשר להוצאות שהוציא או לנזקים שנגרמו לו עקב התאונה.

 

תקופת הביטוח

פוליסות הביטוח אינן לכל החיים. יש פוליסות שבהן תקופת הביטוח היא ארוכה, ומסתיימת לרוב בגיל 65 ומעלה, ויש פוליסות בהן תקופת הביטוח מוגדרת לשנה, ובכל שנה יש לחדש את הפוליסה.

תקופת המתנה והשתתפות עצמית

במקרי נכות תמידית או מות המבוטח, לרוב אין תקופת המתנה או השתתפות עצמית.
הכיסויים הנוספים, לעומת זאת, כוללים לעתים תקופת המתנה.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על ביטוח תאונות אישיות ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page