.
top of page
5.png

מהי משכנתא?

משכנתא היא שיעבוד של מקרקעין על ידי בעל זכות הבעלות לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. בדרך כלל נרשמת משכנתה על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל הקרקע.

הכוונה בדרך כלל היא להלוואה גדולה וארוכת טווח, שמטרתה היא רכישת רכוש או שיפוצו, כאשר המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי (נדל"ן)  לצורך רכישתו.

רבים חושבים שניתן לקבל משכנתא רק לרכישת דירה, אולם ניתן לקבל משכנתא גם במקרים נוספים כדוגמת רכישת נכס מקרקעין אחר, בניית בית מגורים, שיפוץ או הרחבת הדירה, רכישת מערכת חשמל סולרית ולכל מטרה אחרת, בתנאי שהלווה הוא אדם פרטי, המשעבד נכס שבבעלותו ושמטרת ההלוואה אינה עסקית.

משכנתא היא בעצם הבטחה של הלקוח לבנק, להחזיר הלוואה שהעניק לו לשם רכישת נכס.
לקיחת משכנתא מחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.

15.png
Add a heading.png
bottom of page