.
top of page

משלים לפנסיה

מהו משלים לפנסיה או בשמו המוכר "מטריה לפנסיה" ולמי הוא מתאים?

המטריה היא בעצם הרחבה של הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה של הלקוח, ומתאימה אותו באופן איכותי ומיטבי לצרכיו.
 

איך המטריה מרחיבה לי את הביטוח? יש כמה דרכים:

        מטריה לתקופת אכשרה - במידה ואירע לכם אירוע רפואי כלשהו שנובע ממחלה שהייתה לכם לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה, רכישת מטריה זו תכסה מקרה שבו קרן הפנסיה תדחה את תביעת אובדן כושר העבודה שתגישו בשל סעיף "תקופת אכשרה"

        מטריה לעיסוק ספציפי - כיסוי אובדן כושר העבודה בפנסיה. אם אתם נמצאים באובדן כושר עבודה אך יכולים לעסוק בעבודה אחרת בהתאם להגדרה הנ"ל התביעה תידחה על ידי קרן הפנסיה
*דוגמה לעיסוק ספציפי - מורה בהוראה פרונטלית, נמצאת באובדן כושר עבודה עקב פגיעה בכושר הניידות או צרידות כרונית, תופנה בקרן הפנסיה לעסוק כמורה בקורסים מקוונים, הוראה לקבוצות קטנות וכו'.

        תשלום פיצוי לשני סוגי הכיסויים - במקרה של דחייה ע"י קרן הפנסיה עקב תקופת אכשרה או סעיף "עיסוק סביר אחר" בהתאם לסכומי הביטוח שהמבוטח רכש בתכנית המטריה. תקופת תשלום הפיצוי: התביעה תשולם עד תום תקופת אי כושר העבודה או גיל פרישה כפי שנקבע בהצעה - לפי המוקדם מביניהם

        שחרור תשלום פרמיה של קרן הפנסיה - המטריה תשלם את הפרמיה לקרן הפנסיה ותשחרר אתכם מתשלום

 

הכיסוי מיועד לעמיתים פעילים בקרן פנסיה חדשה
 

ניתן להוסיף לפוליסה את ההרחבות הבאות:

        פרנצ'יזה - תשלום כפול בחודש הרביעי ובחודש החמישי בגין תקופת ההמתנה של החודש השני והשלישי. ניתן לרכישה בשני הכיסויים (מטריה לתקופת אכשרה ומטריה לעיסוק ספציפי)

        הגדלת תגמולי הביטוח ב- 2% בתקופת תשלום התביעה. ניתן לרכוש לשני הכיסויים.

        הגדלת הפיצוי במקרה מצב סיעודי - במקרה בו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח ישולם פיצוי נוסף בשל היות המבוטח במצב סיעודי. ניתן לרכישה בכיסוי מטריה לאכשרה בלבד.
 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על משלים לפנסיה ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page